idejna zasnova pokopališča v ankaranu

Lokacija: Ankaran

 

Projektna skupina : Leon Belušič u.d.i.a., Damjan Hidič m.i.a., Jaka Černigoj m.i.a., Jaša Belušič štud. arh.

 

Leto projekta: 2019

 

Iskanje izgubljene krajine
Koncept ureditve pokopališča v Ankaranu temelji na iskanju izgubljene krajine. Sanacija poškodovanega, ki ga je krajini povzročila nepremišljena gradnja. Naše pripovedovanje sloni na oblikovanju reliefa in ponovnega vračanja gozda. Gre za zlitje arhitekture, skulptur in krajine.
Krajinski značaj gozdnega pokopališča se prikazuje s formo teras in gručami dreves-pinij, ki ustvarjajo senčne oblake, kot nekakšne zastore pod mediteranskim soncem. Površina deluje kot nagubana preproga položena na » rano« toposa, z značajem gozdnega pokopališča.

 

Terase in navezava
Pokopališki prostor definirajo terase s povezovalnimi klančinami in različnimi načini pokopa. Zgornji rob prve faze zaključuje umeščena povezovalna pot, ki povzema geometrijo teras. Ta se navezuje na pešpot v osi Oljčne poti . V istem kontekstu je predvidena širitev pokopališča v drugi fazi.Ta se zaključuje na zgornjem robu poškodovanega prostora. Od tu naprej v območju najvišjega platoja,gozd ohranjamo, drevesa odstranimo v minimalnem obsegu, ki so nujna za ureditev pokopališča.
 
Arhitektura vogala
Ponovno definiramo dva postamenta s polkrožnima vogaloma. Prvi definira novi trg ob cerkvi Sv. Nikolaja, drugi pa vogal pokopališča. Prvi je trd-poln, drugi izvotlen-prazen. Prvi je prostorsko zamaknjen tako, da ustvarja širšo vstopno piazzeto z drevoredom cipres v osi poslovilne ploščadi. Tako razširjen prostor se zlije z zbirnim trgom pred poslovilnim objektom in vhodom na pokopališče. Ta je vstavljen v izvotlen prostor vogala in zamejen z arhitekturo vežice ter vertikalno strukturo lamel ob pešpoti.
Vogal, izvotlen prostor definira in uokvirja poslovilno ploščad in vežico. Ta svojo pojavnostjo artikulira in daje pomen vstopnemu trgu pred pokopališčem. Dejanje vstopa definirata zidova , ki tvorita vstopno os oz. poslovilno pot. Arhitektura zidov spregovori o dejanju vstopa v mesto mrtvih in ne samo o formalnem vstopu v prostor.